• English
 • Español
 • Français
Menu

Garden

Bed

Specific features

Loose Headboard.

Prevent Injuries.

Flexible Headboard.

Various types of legs.

Sizes available

garden-medidas

Back

no ratingVotos: 0
Reviews:
 1. Yoshie
  2016-02-13 18:39:49 a 6:39 pm
  ရ သ လ ... က ဇ တင တယ န ... အန ကပ အရ က ခ ခ င ရင ခ ထ က ၾက တင စ ရင ပ င ပ ၿပ ... ))အမည မ ဖၚလ သ စ ဖတ သ န ႕ ည မ ရ မ မ ... ပကၡဒ န ထ တ ဖ ႕အ ပ တ က ဇ ... အၾက က ခ င တ နတ လင ဒ ပ န ႕ ပန ပန ... အ ဒ ဒစ ပန လ... လ တယ .. က ယ လ အ ဒ ပ က ၾက က တယ ...ခမမ... လ ခ အရ က ခ ခ င တယ ဆ သခ ပ က ရ က ပ မယ ... ဘ န ႕ရ က ပ ရမလ ... စ တလက မ လ ခ င လ စ ပတ လည လ ခ င လ ... :-Pမ ယ န ႕ ခ သင ... ၾက က တ ပ ခ င တ နတယ ပ ... လ တယ လ ႕ ပ ၾကလ ႕ ပ နတယ မ ယ ည မ လ ခ င တ ပ ယ သ ပ ...Hmoo... Thanks. Sometimes people have to stand alone to prove that they can still stand... Be sorntg..!!! ဒၚဆ ... တခ တ လ တ လ ... ))မ န ... က ယ တ င က ရ က ခ င နသ ပ ... မ ဒယ အလ ရ ပ တယ ... ) ပ က ... တ တ ပ .. အ ဒ လ နရ မ တ က တခ လ က အတ တ သ ၿပ ရ က ၾကတ ပ ...သ တ ... န မည လ တ က ခ စ စရ ... စဥ စ ပ တ က ဇ န စ အသစ ရ ပ အ ... )ခ စ ၾကည ... အ တ တစန ႕ တပ င ပန လ တ က တမင ရ ရ က ခ တ .. သ ငယ ခ င တ တ က ယ တ မ တ အ တ န ႕ ဆင တယ ... )ကလ သစ ... စ က ပ ခ ဝယ ၿပ ၿပ လ ႕ အခ င အမ သတင ရတယ ကလ သစ ရ က ထ တ ပန ပ တ ပပ ... ဒ ပ ... က... လ မယ .. လ မယ ... အပ င ထ ၿပ စ မ ရ ခ င ရင ဓ တ ပ တ တင ဖ ႕ ၾက စည ထ ၿပ သ ... ))မခ ... ဝယ လ... တ တ ရ က ၾကမယ ... ( မ က န ႕ ဆည ဆ တ မရ က ဘ န ...) မ င မ ... ပ ပ က ၾက က လ က တ ... တကယ ဆရ ၾက တ ၾက ရင အ ရယ နပ အ မယ ... တ တ ဟ... အ ပ သ ၾကသ မ င မ တ ခ က မ အတ က က ဇ တင ပ တယ ...
 2. Jacqui
  2016-02-13 18:27:42 a 6:27 pm
  ရ သ လ ... က ဇ တင တယ န ... အန ကပ အရ က ခ ခ င ရင ခ ထ က က တင စ ရင ပ င ပ ပ ... ))အမည မ ဖ လ သ စ ဖတ သ န ည မ ရ မ မ ... ပက ဒ န ထ တ ဖ အ ပ တ က ဇ ... အ က က ခ င တ နတ လင ဒ ပ န ပန ပန ... အ ဒ ဒစ ပန လ... လ တယ .. က ယ လ အ ဒ ပ က က က တယ ...ခမမ... လ ခ အရ က ခ ခ င တယ ဆ သခ ပ က ရ က ပ မယ ... ဘ န ရ က ပ ရမလ ... စ တလက မ လ ခ င လ စ ပတ လည လ ခ င လ ... :-Pမ ယ န ခ သင ... က က တ ပ ခ င တ နတယ ပ ... လ တယ လ ပ ကလ ပ နတယ မ ယ ည မ လ ခ င တ ပ ယ သ ပ ...Hmoo... Thanks. Sometimes people have to stand alone to prove that they can still stand... Be stonrg..!!! ဒ ဆ ... တခ တ လ တ လ ... ))မ န ... က ယ တ င က ရ က ခ င နသ ပ ... မ ဒယ အလ ရ ပ တယ ... ) ပ က ... တ တ ပ .. အ ဒ လ နရ မ တ က တခ လ က အတ တ သ ပ ရ က ကတ ပ ...သ တ ... န မည လ တ က ခ စ စရ ... စဥ စ ပ တ က ဇ န စ အသစ ရ ပ အ ... )ခ စ ကည ... အ တ တစန တပ င ပန လ တ က တမင ရ ရ က ခ တ .. သ ငယ ခ င တ တ က ယ တ မ တ အ တ န ဆင တယ ... )ကလ သစ ... စ က ပ ခ ဝယ ပ ပ လ အခ င အမ သတင ရတယ ကလ သစ ရ က ထ တ ပန ပ တ ပပ ... ဒ ပ ... က... လ မယ .. လ မယ ... အပ င ထ ပ စ မ ရ ခ င ရင ဓ တ ပ တ တင ဖ က စည ထ ပ သ ... ))မခ ... ဝယ လ... တ တ ရ က ကမယ ... ( မ က န ဆည ဆ တ မရ က ဘ န ...) မ င မ ... ပ ပ က က က လ က တ ... တကယ ဆရ က တ က ရင အ ရယ နပ အ မယ ... တ တ ဟ... အ ပ သ ကသ မ င မ တ ခ က မ အတ က က ဇ တင ပ တယ ...